سنسورهای التروسونیک

سنسورهای التروسونیک

 

 

– اندازه گیری عمق
–  اندازه گیری فاصله
–  اندازه گیری ضخامت
–  اندازه گیری جریان مایعات / گاز
–  اندازه گیری سطح مایعات / گاز
–  معاینات بالینی
–  پاکیزگی
–  کنترل لای و جلبک

 

تماس با بخش التروسونیک

تلفن تماس:
02149285
02144000251
داخلی 308

فروش 24 ساعته:
09901285104

فکس:
49285 021
44039285 021

پشتیبانی:
02149285
02144000251

تلفن مستقیم پشتیبانی:
92 الی 44004290 021

ایمیل:
info@tdxir.com

کلیه حقوق برای شرکت تولید داده های اکسیر محفوظ است.